Review by Hana Myhanh on Minh and Julie Ho

"Tôi mới gia nhập Gia đình QuiAri nhưng tôi cảm nhận và tin tưởng vào sức mạnh của nó—sức mạnh của hệ thống và sức mạnh của sản phẩm.

Lúc đầu, tôi còn bối rối về cách thức hoạt động, nhưng với sự hướng dẫn của hệ thống, của tài liệu và của ông Julie, tôi cảm thấy tự tin hơn.

Năm 2024 là một Năm Mới và một Tôi Mới. Điều đó sẽ thành hiện thực. Tôi khởi động kinh doanh của mình, cùng với team, tôi tin rằng tất cả chúng tôi sẽ thành công.

Cảm ơn ông Minh, bà Julie Ho và tất cả mọi người trong hệ thống của chúng tôi.”

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!