Review by Lăng Trung Minh on Crowd1

việc ngừng sử dụng mã quà tặng và thay thế nó bằng Bitcoin là quá vội vàng và có thể gây ra hậu quả không mong muốn.
Theo quan điểm đã đề cập ở trên, tôi kêu gọi ban quản lý Crowd1 xem xét lại việc trả lại mã quà tặng như một phương tiện giao dịch kinh doanh trong Crowd1 và các chi nhánh của nó. Tôi tin rằng nếu điều này được thực hiện thì Crowd1 sẽ vẫn là Tiếp thị theo mạng đa cấp trực tuyến số một trên thế giới.
Mọi người nên tham gia Crowd1 và tận dụng các cơ hội khác nhau được cung cấp để thay đổi cuộc sống của họ tốt hơn và đạt được tự do tài chính.

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!