Review by nguyen on Lâm Tới Richdad

1. Có rất nhiều thực tế chứng minh rằng, đối với bất kỳ việc gì, chuẩn bị càng tốt
thành công sẽ đến càng gần, chuẩn bị càng ít, thành công càng xa.
2. Tư duy của nhân loại là một thứ năng lượng sôi động nhất, có tính sáng tạo cao
nhất. Hoàn cảnh khách quan và mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều là sự phản
ánh của tư duy chủ quan vào thế giới khách quan.
3. Mỗi sự lựa chọn của chúng ta không phải là một việc làm ngẫu nhiên mà bắt
nguồn từ tư duy đã có sẵn trong đầu óc chúng ta.

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!