Review by thien nguyen on Crowd1

Crowd 1 là mô hình kinh doanh tiếp thị liên kết chia sẻ đám đông, xây dựng cộng đồng người dùng (tương tự Facebook xây dựng cộng đồng, Youtube/ Tiktok xây dựng cộng đồng người xem). Sau đó sử dụng nền tảng về giải trí trực tuyến, casino online từ 02 công ty con là: Affilgo và Miggster.
Những nhà đầu tư trong đợt gọi vốn cộng đồng của Crowd1 chính là những thành viên đầu tiên trong cộng đồng này, đến thời điểm tháng 03 năm 2020, cộng đồng Crowd 1 toàn thế giới khoảng 4 triệu người. Tại thời điểm đó Crowd1 về Việt Nam khoảng 3 tháng, và Cộng cồng Crowd 1 Việt Nam là cộng đồng có tốc độ phát triển nhanh nhất của Crowd 1 toàn cầu.
0819778879

Become a Recommended Distributor

Direct Selling Distributors, they are active professionals, who love to team up with you!